[mk_fanc

PRIVACYbeleid

PRIVACY policy

(November 2019)

We respecteren de privacy van gebruikers van het Beamrz dienstenplatform en -app. We behandelen alle persoonlijke gegevens die door gebruikers aan ons worden verstrekt vertrouwelijk. Verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Doel van de verwerking
We verwerken uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van activering en uitvoering van de overeenkomst tussen ons met betrekking tot uw gebruik van de functionaliteit van het Beamrz dienstenplatform en -app en voor het beheer van de relaties die voortvloeien uit de overeenkomst, inclusief met betrekking tot marketing- en onderzoeksdoeleinden.

Verwerking van persoonlijke gegevens
We hebben relevante technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd voor de beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacybeleid en we zullen uw persoonlijke gegevens niet langer opslaan dan strikt noodzakelijk voor het nakomen van onze verplichtingen onder de gebruikersovereenkomst. Uw persoonlijke gegevens kunnen (gedeeltelijk of geheel) mogelijk buiten het grondgebied van de Europese Unie worden verwerkt; in dat geval zal Beamrz ervoor zorgen dat de verwerking gebeurt met volledige inachtneming van de regels uiteengezet in dit privacybeleid. Uw persoonlijke gegevens worden mogelijk gedeeld met bedrijven waarin Beamrz een aandeel heeft of een aandeel hebben in Beamrz, alsmede organisaties waarmee Beamrz samenwerkt voor de uitvoering en verbetering van de uitvoering van de overeenkomst. Beamrz zal ervoor zorgen dat deze bedrijven aan de voorwaarden van dit privacybeleid zullen zijn gebonden.

De volgende gegevens (inclusief persoonlijke gegevens) en / of instellingen / apparaten kunnen worden verwerkt / gebruikt:
• De camera en / of galerij wordt / worden gebruikt voor het maken / selecteren van een profielfoto en/of een rijbewijsfoto, zodat de authenticiteit en geldigheid hiervan door derde partijen kan worden vastgesteld.
• Locatie gegevens. Voor een nauwkeurige match worden locatiegegevens gebruikt van GPS, Wi-Fi-netwerken en mobiele telefoontorens.
• Mobiliteitsgedrag. Binnen uw instellingen heeft u de optionele keuze om uw locatiegegevens op de achtergrond te laten verzamelen en opslaan. Met deze functionaliteit krijgt u inzicht in uw eigen mobiliteitsgedrag.
• Opslag. Om de snelheidsprestaties te verbeteren, kunnen tijdelijke bestanden op het opslagmedium worden opgeslagen.
• Internet toegang. Dit is vereist om interactie met het Beamrz-platform mogelijk te maken.
• Push-meldingen. Dit is nodig om statusupdates te kunnen bieden bij reizen naar gebruikers. Ook mogelijk met betrekking tot marketingdoeleinden.
• Login en communicatie. We gebruiken en bewaren alleen uw voornaam, achternaam, uw e-mailadres en mobiele nummer.
• Verzameling van analytische gegevens voor het verhogen van de functionaliteit, gebruikerservaring en voor overige onderzoeksdoeleinden. Voor analytische doeleinden verwerken we de volgende informatie: hardwaremodel, besturingssysteem, versie van het besturingssysteem, unieke apparaat-ID, sessie-ID, gebruikers-ID, app-versie, netwerktype, locatie, IP-adres. Bovendien worden alle interacties met de app opgeslagen, zoals b.v. op welk moment welk scherm door een gebruiker wordt geopend.
• Log data-opslag, back-end. Dit heeft betrekking op serveroproepen naar het platform, het type oproep en van welk IP-adres.
• Log data-opslag, front-end. Crashgegevens; onder andere: IP-adres, app-versienummer, specifieke API-aanroepen als ze tot een crash leiden, contextuele gegevens.

Toestemming
Hoewel u mogelijk op andere wijze hebt ingestemd met of toestemming verleent voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, gaat Beamrz akkoord met deze verwerking bij het downloaden en / of gebruiken van de app door u. Als u niet wilt instemmen met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, moet u een verzoek tot uitschrijving van het dienstenplatform richten aan Beamrz en de Beamrz-app van uw apparaat (en) verwijderen en moet u stoppen met het gebruik van de app.

Jouw rechten
Als u een overeenkomst met ons hebt gesloten voor het gebruik van het Beamrz dienstenplatform, hebt u bepaalde rechten. In aanvulling op uw wettelijke rechten die op dit moment gelden (zoals uw recht om ons te verzoeken om uw persoonlijke gegevens die wij mogelijk verwerken te inspecteren, evenals uw recht om ons eventuele onjuiste persoonlijke gegevens die wij kunnen verwerken en uw recht te laten corrigeren om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beëindigen), geeft Beamrz u het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere bewerker of controller, om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, evenals het recht om ons volledig te verzoeken wissen van uw persoonlijke gegevens (“recht om te worden vergeten”).

De controller
Beamrz is een handelsnaam van GetYouThere B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan de Onderwijsboulevard 420 te ‘s-Hertogenbosch, Nederland, geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 59053828.

Beamrz heeft het recht om haar voorwaarden tussentijds aan te passen en zal de gebruiker hiervan op de hoogte stellen.

ENGLISH VERSION

We respect the privacy of users of the Beamrz service platform and we treat all personal data provided by users to us confidentially. Processing of personal data is executed in compliance with the Wet Bescherming Persoonsgegevens and other applicable laws and regulations.

Purposes of the processing
We process your personal data for purposes of activation and fulfillment of the agreement between us regarding your use of the functionality of the Beamrz services as well as for purposes of management of the relations resulting from the agreement, including in relation to marketing purposes.

Processing of personal data
We have implemented relevant technical and organizational measures for the security and protection of your personal data. We will not process your personal data for other purposes than as described in this Privacy Policy and we will not store your personal data any longer than as strictly required for the fulfillment of our obligations under the user agreement. Your personal data may (partly or in whole) possibly be processed outside the territory of the European Union; in such case, Beamrz will secure that the processing is done in full compliance with the rules set forth in this Privacy Policy. Your personal data will possibly be shared with companies in which Beamrz holds a share or which hold a share in Beamrz. Beamrz will secure that such companies will be bound by the terms of this Privacy Policy.

The following data (including personal data) and/or settings/devices will be processed/used:
• The camera and/or Gallery is/are used for the creation/selection of a profile picture and /or a picture of the driver license, enabling third parties to check authenticity and validity.
• Location data. For an accurate match, location data are used from GPS, Wi-Fi networks and cellphone towers.
• Mobility behavior. Within your settings, you have the optional choice to have your location data be collected and stored in the background. This functionality enables you to get insight into your own mobility behavior.
• Storage. In order to increase the speed performance, temporal files (may be stored on the storage medium.
• Internet access. This is required to enable interaction with the Beamrz platform.
• Push notifications. This is required in order to be able to provide status updates on trips to users. Also possibly in relation to marketing purposes.
• Login. We only use and store your first name, last name, phone number and your email address.
• Collection of analytical data for purposes of increasing functionality and user experience. For analytical purposes we process the following information: hardware model, operating system, operating system version, unique device ID, session ID, user ID, app version, network type, location, IP address. In addition, all interactions with the app are stored, such as e.g. at which moment which screen is opened by a user.
• Log data storage, back-end. This relates to server calls to the platform, type of call and from which IP address.
• Log data storage, front-end. Crash data; amongst other things: IP address, app version number, specific API calls if they lead to a crash, contextual data.

Consent
Although you possibly have consented or will consent in an alternative way to the processing of your personal data, Beamrz assumes your consent to such processing upon downloading and/or using the app by you. In case you do not aim to consent to processing of your personal data, you must delete the Beamrz app from your device(s) and you must stop using the app.

Your rights
In case you have entered into an agreement with us for the use of the Beamrz app, you have certain rights. In addition to your statutory rights valid at this moment (such as your right to request us to let you inspect your personal data that we may process, as well as your right to let us correct any incorrect personal data that we may process and your right to request us to terminate the processing of your personal data), Beamrz grants you the right to request us to transfer your personal data to another processor or controller, to limit the processing of your personal data as well as a right to request us to fully erase your personal data (“right to be forgotten”).

The controller
Beamrz is a trade name of GetYouThere B.V., a private limited liability company, located at Onderwijsboulevard 420 ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands, registered at the trade register under number 59053828.

Beamrz is the controller in relation to your personal data. In case and in so far Beamrz has allocated or will allocate the processing of the personal data to a third-party processor, Beamrz has complied and will comply with it statutory obligation to enter into a processing agreement with such third-party processor.

Amendments to the Privacy Policy
We reserve the right to amend this Privacy Policy. We will inform you in case we do amend the policy.[/vc_column_text]